(نمایشگاه هویوا ( شهر واسا

نمایشگاه هویوا  ( شهر واسا)

غرفۀ نمایشگاهیِ منحصربفردی که از ایران میگوید.

24-26.05.1990

 درشهرِ واسا نمایشگاهی به نامِ “هویوا 90″ با حضورِ 120 غرفه در موضوعاتِ اجتماعی برگزار شد.

آقایِ یوکا هاکالا نمایندۀ شرکتِ فیین نولیا که برگزارکنندۀ این نمایشگاه بود گفت: « این انجمن ها مورد علاقه و بازدیدِ بسیار زیادی قرار گرفتند. در این نمایشگاه پیدا کردنِ خطِ مشیِ مشخصی مشکل بود, البته در اینجا غرفه ای که موضوعاتی همچون شرکت های کامپیوتری تا اتحادیۀ اصناف و از شرکت هایِ ابزارآلات تا دانشگاه هایِ تابستانی حضور داشتند.

برپاکنندۀ منحصربفرد غرفۀ این نمایشگاه, غرفۀ انجمنِ دوستدارانِ ملّلِ ایران بود. میزبانِ این غرفه آقایِ هوشنگ عیسی بِیگلو است که 10 سالِ پیش از ایران مهاجرت کرده است.

موضوعِ غرفه در موردِ ایرانِ دیروز و امروز بود, فرهنگِ هزار سالۀ این کشور بوسیلۀ کتابها و لباسهایِ سنتی معرفی شد.

عکس ها, پوسترها و بریده هایِ روزنامه ها از ایرانِ امروز میگفتند: در سالِ 1979 بوسیلۀ اِنقلاب اسلامی , حکومت دیکتاتوری ـ مذهبی جایگزینِ حکومتِ دیکتاتوریِ شاه شد.

آقایِ عیسی بِیگلو گفت:« می خواهم تلنگری باشم برایِ فنلاندیها, اینطور نیست که تجارت, تجارت است و اخلاقیات, اخلاقیات» و بریدهای روزنامه هایی را که از معاملاتِ سیایتمدارانِ فنلاندی و شرکتِ موادِ شیمیاییِ کمیرا (با عراق) در زمانِ جنگِ ایران وعراق, داشته اند نشان داد.

آقایِ عیسی بِیگلو که با نمایشگاهِ خود به اقصا نقاطِ فنلاند سفر کرده گفت: « فنلاندیها در مقابلِ ایران و پناهندگان واکنشی مختلف نسبت به سالهایِ گذشته داشته اند, اطلاعاتِ آنها بیشتر شده است».

آقایِ عیسی بیگلو برایِ آمدن به واسا و برگزار کردنِ نمایشگاه لازم نبوده طولانی فکر کند, او گفت:«اگر فقط یک نگاهِ گرم در چشمان و صمیمیّت در دستانِ یک بازدید کننده ببینم, کافیست»

img15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *